Regulamin

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

BallGee Camp Zagłębie Sosnowiec

Niniejszy regulamin („Regulamin”)  określa zasady, zakres i warunki  uczestnictwa w konkursie „BallGee Camp Zagłębie Sosnowiec”  („Konkurs”)  organizowanym  przy wykorzystaniu aplikacji „BallGee”, przygotowanej do użytku na urządzeniach wyposażonych w system operacyjny Android, dostępnej w Google play. 

Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest konsorcjum, w którego skład wchodzą: Zagłębie S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kresowa 1, 41-200 Sosnowiec, KRS: 0000105589, Regon: 277461172, NIP: 644-30-20-878 oraz SOFT1SOFT s.r.o., Jílová 1580/2, PODLESÍ, 736 01 HAVÍŘOV 1 (Republika Czeska), IC (VAT): CZ 03302059 („Organizator”).

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Zagłębie S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kresowa 1, 41-200 Sosnowiec, KRS: 0000105589, Regon: 277461172, NIP: 644-30-20-878

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.

4. Konkurs trwa w okresie od dnia 28 kwietnia 2018 r. do dnia 3 czerwca 2018 r. („Okres Trwania Konkursu”).

5. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wydłużenia jego czasu po uprzednim przekazaniu tej informacji na swoich stronach internetowych.

Czas trwania Konkursu

1. Konkurs rozpocznie się 28 kwiecień 2018 r. o godz. [23.59] i zakończy 3 czerwiec 2018 r. o godzinie [23.59] (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).

2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wydłużenia jego czasu po uprzednim przekazaniu tej informacji na swoich stronach internetowych.

Uczestnicy Konkursu

1. Udział  w  Konkursie  jest  dobrowolny. Uczestnikami Konkursu („Uczestnicy” lub pojedynczo „Uczestnik”) mogą być osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, mające pełną zdolność do czynności prawnych, które w momencie dokonania zgłoszenia w Konkursie posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz które łącznie spełniają następujące warunki:

1. W Okresie Trwania Konkursu pobiorą oraz zainstalują na posiadanym urządzeniu z systemem Android aplikację BallGee;

2. Wyrażą oddzielne zgody na postanowienia Regulaminu zgodnie z funkcjonalnościami aplikacji

2. W aplikacji BallGee rozegrają „Grę Konkursową”;Powyższe czynności składają się na zgłoszenie się Uczestnika do Konkursu („Zgłoszenie Konkursowe”).

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Fundatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem,  Fundatorem na innej podstawie  niż stosunek pracy, a także członkowie rodzin wszystkich powyżej wymienionych osób. Przez członków rodziny na potrzeby Konkursu rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców  małżonków i osoby pozostające  w stosunku przysposobienia, a także wszelkie osoby pozostające w stałym pożyciu.

4. Organizator Konkursu nie gwarantuje możliwości uruchomienia aplikacji BallGee na każdym urządzeniu działającym pod kontrolą systemu operacyjnego Android, Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za zerwanie  łącze internetowego oraz szybkości aplikacji w zależności od rodzaju telefonu.  .

5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

Przebieg Konkursu

1. Konkurs polega na uzyskaniu najwyższego wyniku w Grze Konkursowej w aplikacji BallGee.

2. Gra Konkursowa polega na rozegraniu meczów (partii gry).

3. Uczestnik może rozegrać mecz (partię gry) o wygrane pierwszego, drugiego stopnia lub rozegrać mecze w każdej kategorii wygranych.

4. Zadanie Uczestnika Konkursu (mecz) polega na przeprowadzeniu gry zręcznościowej polegającej na wskazywaniu maksymalną ilość razy, w odpowiednim czasie, właściwych ścian wielościanu stanowiącego imitację piłki futbolowej. Łatki piłki mogą różnić się szatą graficzną oraz wartościami punktowymi przypisanymi dla danej łatki. Użytkownik zdobywa punkty dokonując odpowiedniego wskazania łatek w czasie prowadzonej rozgrywki.

5. W czasie trwania konkursu, Gra Konkursowa może być przez Uczestnika rozegrana gra za darmo lub za pieniądze.

6. Uczestnik konkursu uprawniony jest do grania piłą testową klubu piłkarskiego. Uczestnik raz dziennie dostanie odpowiednia ilość piłek testowych do gry.  Zdobyte punkty z piłek treningowych zwiększają szanse na zdobycie nagród

7. Po rozegraniu pierwszej gry konkursowej przy użyciu piłki darmowej, gra o wygraną drugiego stopnia możliwa jest do rozegrania przy wykorzystaniu  piłek płatnych. Jedna piłka płatna w grze o wygrane drugiego stopnia może być zakupiona za kwotę 1zł oraz 2 zł ilość zakupionych piłkek dowolna. 

8. Gra o wygraną pierwszego stopnia możliwa jest do rozegrania przy wykorzystaniu piłki płatnej o wartości 5 zł ilość piłek zakupionych dowolna. 

9. Dokonanie zakupu piłek płatnych możliwe jest przez mechanizm płatności dot pay Zawarty w aplikacji BallGee. W ramach Konkursu nie jest możliwy inny sposób zakupu piłek.

10. Szczegółowe wyjaśnienie mechanizmu Gry Konkursowej (instrukcja gry) zawarte jest w aplikacji BallGee.

Wyłonienie zwycięzców Konkursu

1. Uzyskane przez Uczestników wyniki Gry Konkursowej zostaną sklasyfikowane w dwóch listach rankingowych, odpowiadających każdej z kategorii wygranych, w kolejności od najwyższego wyniku do najniższego.

2. Aktualne listy rankingowe Gry Konkursowej o wygrane pierwszego, drugiego  stopnia są dostępna do wglądu w aplikacji BallGee.

3. Wyniki poszczególnych Uczestników Konkursu na listach rankingowych będą identyfikowane za pomocą kodu alfanumerycznego zastrzeżonego dla danej instalacji aplikacji na urządzeniu Uczestnika.

4. W dniu 03 czerwca 2018 r. o godzinie 23:59 nastąpi zamknięcie list rankingowych Gry Konkursowej o wygrane pierwszego, drugiego  stopnia.

5. Uczestnicy Konkursu, którzy uzyskali trzy najwyższe miejsca rankingowe w Grze Konkursowej o wygrane pierwszego, drugiego i  stopnia otrzymają nagrody określone w punkcie … Regulaminu.

6. Po zakończeniu Konkursu, do dnia 15 czerwca 2018 r., kody alfanumeryczne , QR Uczestników, którzy zajęli miejsca nagradzane na poszczególnych listach rankingowych (o wygrane pierwszego, drugiego  stopnia) zostaną dodatkowo opublikowane na stronie internetowej http://zaglebie.eu/.

1/Data rozpoczęcia konkursu.

Konkurs rozpoczyna się  28.04.2018

2/ Data zakończenia konkursu.

Konkurs kończy się  03.06.2018

 

3/ Konkurs jest podzielony na pięć tygodni i pół tygodnia

–  Od 28 kwietnia 2018 do 05 maja 2018 godz. 23.59

– Od 06 maja 2018 do 12 maja 2018 godz. 23.59

-Od 13 maja 2018 do 19 maja 2018 godz. 23.59

-Od 20 maja 2018 do 26 maja 2018 godz. 23.59

– Od 27 maja 2018 do 3  czerwca 2018 23.59

 

Wygrane w Konkursie oraz odbiór nagród

Pierwszy tydzień: 

Pula pierwsza:

1. miejsce trening z pierwszą drużyną

2. miejsce zaproszenie do Heliosa na finał Ligi Mistrzów

3. miejsce koszulka ballgee z imieniem

Pula druga:

miejsce zdjęcie drużynowe z podpisami piłkarzy I drużyny

miejsce karta piłkarza Tomka Nowaka (kapitan) – z autografem

3. miejsce zawieszka do kluczy

Drugi tydzień: 

Pula pierwsza:

1. miejsce Bądź jak operator kamery

2. miejsce zaproszenie do Heliosa na finał Ligi Mistrzów

3. miejsce koszulka ballgee z imieniem

Pula druga:

1. miejsce zdjęcie drużynowe z podpisami I drużyny

2. miejsce karta piłkarza Adama Banasiaka z jego autografem

3. miejsce zawieszka do kluczy

Trzeci tydzień:   

Pula pierwsza:

1. miejsce Obiad z wybranym piłkarzem Zagłębia w restauracji 3 kolory

2. miejsce mecz w Fifę z reprezentantem sekcji e-sportowej Zagłębia Sosnowiec

3. miejsce koszulka ballgee z imieniem

Pula druga:

1. miejsce zdjęcie drużynowe z podpisami I drużyny

2. miejsce karta piłkarza Szymona Lewickiego z jego autografem

3. miejsce zawieszka do kluczy

Czwarty tydzień: 

Pula pierwsza:

1. miejsce Nauka angielskiego z Arkiem Jędrychem

2. miejsce karnet na trybunę odkrytą jesień 2018/2019

3.miejsce koszulka ballgee z imieniem

Pula druga:

1. miejsce zdjęcie drużynowe z podpisami I drużyny

2. miejsce karta piłkarza Dawida Kudły z jego autografem

3. miejsce zawieszka do kluczy

Piąty tydzień: 

Pula pierwsza:

1. miejsce Piłka z podpisami Jerzego i Dariusza Dudek + SKUMULOWANA NAGRODA PIENIĘŻNA

2. miejsce Koszulka piłkarskiej gwiazdy + SKUMULOWANA NAGRODA PIENIĘŻNA

3. miejsce zajęcia taneczne z ProDancers Zagłębie + SKUMULOWANA NAGRODA PIENIĘŻNA

Pula druga:

1. miejsce Koszulka meczowa z ostatniego meczu Zagłębia Sosnowiec z podpisami drużyny

2. miejsce piłka z ostatniego meczu z podpisami drużyny

3.  miejsce karnet na trybunę odkrytą 2018/2019 jesień

1. Zwycięzcy konkursu będą zobowiązani do odbioru nagród wyłącznie w siedzibie Organizatora (Zagłębie S.A.) w terminie od dnia 06. maja 2018 r. do dnia  25  czewca 2018 r.

2. Zwycięzca zobowiązany jest do uiszczenia podatku od wygranych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Warunkiem odbioru nagrody jest okazanie Organizatorowi urządzenia z zainstalowaną aplikacją BallGee w sposób umożliwiający odczytanie kodu alfanumerycznego, QR danej instalacji aplikacji, potwierdzającego uzyskanie przez okaziciela (Uczestnika) odpowiedniego miejsca na liście rankingowej gry o wygrane pierwszego, drugiego stopnia.

4. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję. 

5. Nagrody,  które  nie  zostaną odebrane przez Zwycięzców, zgodnie  z Regulaminem,  pozostają własnością Fundatora. 

Reklamacje

1.Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie wiadomości elektronicznej (e-mail) na adres mailowy przemyslaw.kubiak1@gmail.com oraz drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatora (Zagłębie S.A.)  Reklamacja  powinna  zawierać  co  najmniej  alfanumeryczny kod zastrzeżony dla danej instalacji aplikacji na urządzeniu Uczestnika, jak również opis i powód reklamacji. Reklamacje mogą być składane w ciągu 30 (trzydziestu) dni od upływu Okresu Trwania Konkursu (decyduje data wysłania reklamacji przez Uczestnika), na adres: Klubu

2.Jeżeli  podane  w  reklamacji  dane  lub  informacje  wymagają  uzupełnienia,  przed  rozpatrzeniem reklamacji  Organizator  zwróci  się  do  Uczestnika  składającego  reklamację o  ich  uzupełnienie  we wskazanym zakresie.

3.Reklamacje  będą  rozpatrywane  przez  Organizatora. 

 O  wyniku  reklamacji  Uczestnik  zostanie poinformowany  w  terminie  do  14  (czternastu)  dni  od  daty  otrzymania  reklamacji  przez Organizatora, nie wliczając w to czasu koniecznego na udzielenie przez Uczestnika dodatkowych wyjaśnień w przedmiocie reklamacji. 

Dostęp do regulaminu

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.ballgee.com oraz w siedzibie Organizatora (Zagłębie S.A.).

 

UWAGA!

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi zmian w rankingu chcemy powiedzieć jasno.

Część użytkowników wykorzystuje dziurę w systemie płatności i gra nie ponosząc kosztów zakupu piłki. Co kilka dni weryfikujemy wpłaty i usuwamy te wyniki z rankingu tak aby tylko uczciwi gracze wpłacającym środki oraz wspierający akademię piłkarską brali udział w walce o nagrody.

Wobec zaistniałej sytuacji jesteśmy zmuszeni zmienić system przyznawania piłek po ich zakupie. Piłka dostanie dodana do konta PO ZAKSIĘGOWANIU wpłaty.